rejestracja

Finansowanie

Projekty

Fundamenty

Stropy

Ściany

Przegrody

Dachy

Okna

Drzwi

Podłogi

Schody

Izolacje

Instalacje

Wyposażenie

Bramy

Ogrodzenia

Tarasy

Ogrody


Wody opadowe - odprowadzanie, zagospodarowanie, podczyszczanie i wykorzystanie [wyd II]

Opublikowano: 04.09.2019
image

Cena: 110,00

Autor: Jadwiga Królikowska, Andrzej KrólikowskiKształtowanie i ochrona zasobów wodnych oraz gospodarowanie wodą jest jednym z najważniejszych strategicznych problemów rozwoju naszego kraju. Problemy ilościowe gospodarki wodnej w Polsce, związane z występowaniem trwałych lub okresowych deficytów, względnie nadmiarów wody, są skutkiem zmienności czasoprzestrzennej opadów atmosferycznych oraz stanu infrastruktury wodno-gospodarczej. Wody opadowe są podstawową częścią zasobów wodnych zapewniających odnawialność zarówno wód powierzchniowych, jak i podziemnych. Wody te powinny być chronione przed zanieczyszczeniem oraz zagospodarowywane i wykorzystywane w miejscu pojawienia się ich, szczególnie na obszarach zurbanizowanych. Zarządzanie wodą pochodzącą z opadów (szczególnie opadu nawalnego) jest jednym z bardziej istotnych czynników warunkujących efektywną gospodarkę wodną na terenach zlewni.
::Spis treści::

  1. Wstęp
Literatura
  1. Charakterystyka wód deszczowych
2.1.Metody prognozowania ilości wód deszczowych
2.2.Jakość wód deszczowych
2.2.1.Źródła zanieczyszczeń wód deszczowych
2.2.2.Charakterystyka zanieczyszczeń występujących w ściekach opadowych
2.2.3.Czynniki wpływające na charakterystykę jakościową (skład) ścieków deszczowych
Literatura
  1. Zagrożenia wynikające ze spływów deszczowych 
Literatura
  1. Uwarunkowania prawne związane z gospodarką wodami opadowymi i roztopowymi
Literatura
  1. Sposoby odprowadzania wód deszczowych
5.1.Zbiorcza kanalizacja deszczowa
5.2.Naturalne sposoby odprowadzania wód deszczowych
5.2.1.Wprowadzenie
5.2.2.Muldy podłużne
5.2.3.Rowy odwadniające
5.2.4.Zbiorniki odparowujące
5.3.Infiltracja i retencja wód deszczowych
5.3.1.Charakterystyka ogólna
5.3.2.Systemy infiltracji powierzchniowej
5.3.3.Systemy infiltracji z retencją powierzchniową na terenach zielonych
5.3.3.1. Infiltracja wody deszczowej z niecek chłonnych
5.3.3.2. Infiltracja wody deszczowej ze zbiorników chłonnych (infiltracyjno-retencyjnych)
5.3.4.Systemy infiltracji podziemnej
5.3.4.1. Infiltracja podziemna wód deszczowych z wykorzystaniem studni chłonnych
5.3.4.2. Infiltracja podziemna wód deszczowych z wykorzystaniem rigoli
5.3.4.3. Infiltracja podziemna wód deszczowych wraz z retencją
5.3.5.Systemy retencji wód deszczowych
Literatura
  1. Wymiarowanie urządzeń do odprowadzania wód deszczowych
6.1.Sposoby uzyskania i dobór parametrów opadu miarodajnego w zależności od sposobu odprowadzania wód deszczowych i potencjału zagrożenia
6.2.Metody obliczeniowe kanalizacji deszczowej
6.2.1.Metoda granicznych natężeń (MGN)
6.2.2.Metoda stałych natężeń (MSN)
6.2.3.Metoda maksymalnych natężeń (MMN)
6.3. Uwarunkowania pozwalające zastosować naturalne sposoby odprowadzania wód deszczowych
6.4.Metody wymiarowania urządzeń do retencji oraz infiltracji wód deszczowych i jej wielkości
6.4.1.Wymiarowanie rowów odwadniających
6.4.2.Wymiarowanie zbiornika odparowującego
6.4.3.Wymiarowanie urządzeń infiltracji powierzchniowej
6.4.4.Wymiarowanie zbiorników retencyjnych
6.5.Sposoby zabezpieczania urządzeń do sztucznej infiltracji przed kolmatacją
Literatura
7.Osady powstające w systemach kanalizacji deszczowej
7.1.Charakterystyka ogólna
7.2.Obiekty systemu kanalizacji deszczowej, w których zachodzi proces sedymentacji zawiesin
7.2.1.Wpusty deszczowe uliczne i sieć kanałów
7.2.2.Urządzenia do podczyszczania ścieków opadowych
7.3.Charakterystyka osadów w świetle dotychczasowych badań
7.3.1.Charakterystyka ilościowa osadów
7.3.2.Właściwości fizyczno-chemiczne osadów ze ścieków opadowych
7.4.Charakterystyka i ocena jakości osadów na podstawie kompleksowych badań przeprowadzonych na terenie Białegostoku
7.4.1.Dane o obiektach wytypowanych do badań
7.4.2.Charakterystyka jakościowa osadów z wpustów ulicznych
7.4.2.1. Właściwości fizyczne osadów
7.4.2.2. Skład fizyczno-chemiczny osadów
7.4.3. Charakterystyka jakościowa osadów z urządzeń do podczyszczania ścieków opadowych
7.4.3.1. Właściwości fizyczne osadów
7.4.3.2. Skład fizyczno-chemiczny osadów
7.4.4.Ocena jakości osadów z wpustów ulicznych i urządzeń podczyszczających
7.4.5.Charakterystyka mikrobiologiczna i parazytologiczna osadów systemu kanalizacji deszczowej
7.4.5.1. Znaczenie sanitarne oceny wpływu organizmów chorobotwórczych na jakość osadów
7.4.5.2. Procesy biologiczne zachodzące w przewodach kanalizacyjnych
7.4.5.3. Charakterystyka wskaźników mikrobiologicznych i parazytologicznych do oceny stanu sanitarnego osadów
7.4.5.4. Zanieczyszczenia mikrobiologiczne i parazytologiczne w osadach z wpustów ulicznych i urządzeń podczyszczających ścieki opadowe
7.4.5.5. Ocena sanitarna osadów z wpustów ulicznych i urządzeń podczyszczających ścieki opadowe
7.5.Problemy eksploatacyjne i sposoby postępowania z osadami pochodzącymi z urządzeń systemu kanalizacji deszczowej
7.5.1.Zarys problemu
7.5.2.Klasyfikacja osadów z urządzeń systemu kanalizacji deszczowej
7.5.3.Oczyszczanie deszczowych wpustów ulicznych i urządzeń podczyszczających ścieki opadowe
7.5.3.1. Oczyszczanie deszczowych wpustów ulicznych i postępowanie z powstającymi w nich osadami
7.5.3.2. Eksploatacja urządzeń do podczyszczania ścieków opadowych
Literatura
  1. Zielona infrastruktura w obszarach zurbanizowanych
8.1.Zasadność zielonej infrastruktury w obszarach zurbanizowanych
8.2.Dachy zielone
8.2.1.Charakterystyka ogólna
8.2.2.Funkcje i cele zielonego dachu
8.2.3.Budowa zielonych dachów oraz stawiane im wymagania projektowe
8.3.Ściany zielone (ogrody wertykalne)
8.3.1.Rozwiązania ogrodów wertykalnych oraz stawiane im wymagania projektowe
8.3.2.Przykłady zastosowań ogrodów wertykalnych na świecie i w Polsce
8.4.Podsumowanie
Literatura
  1. Podczyszczanie wód deszczowych
9.1.Metody określania stopnia zanieczyszczenia ścieków deszczowych w zależności od charakterystyki zlewni
9.2.Technologie możliwe do zastosowania w podczyszczaniu wód deszczowych
9.2.1.Informacje wstępne
9.2.2.Sedymentacja
9.2.3.Filtracja
9.2.4.Flotacja
9.2.5.Koalescencja
9.2.6.Rozkład biologiczny w ożywionej strefie gleby
9.3.Urządzenia do podczyszczania wód deszczowych
9.3.1.Wprowadzenie
9.3.2.Urządzenia do oczyszczania wód we wpustach ulicznych
9.3.3.Koryta filtracyjne z substratem
9.3.4.Filtry gruntowe
9.3.5.Separatory zanieczyszczeń cięższych od wody (osadniki i piaskowniki)
9.3.6.Separatory substancji lżejszych od wody
9.3.7.Pasaże roślinne
9.3.8.Stawy sedymentacyjne 
9.3.9. Hydrofitowe oczyszczanie wód opadowych
9.3.10.Kompaktowe urządzenie zespołowe
9.4.Dobór urządzeń do podczyszczania ścieków deszczowych w zależności od stopnia ich zanieczyszczenia
9.4.1.Zasady doboru urządzeń do podczyszczania ścieków deszczowych
9.4.2.Wymiarowanie urządzeń do podczyszczania ścieków deszczowych
9.4.2.1. Separatory piasku (piaskowniki)
9.4.2.2. Separatory cieczy lekkich
9.4.2.3. Osadniki wód deszczowych
9.4.2.4. Pasaż roślinny
9.4.2.5. Staw sedymentacyjny
9.4.2.6. Osadnik szlamowy
Literatura
  1. Hydroseparator – przelew burzowy o zakrzywionej koronie
10.1.Przelewy burzowe – źródło zanieczyszczenia wód powierzchniowych
10.2.Historia rozwoju i charakterystyka hydroseparatora
10.3.Badania hydrauliczne na modelu hydroseparatora typu Vortex
Literatura
11.Formy wykorzystania wód deszczowych
11.1.Wprowadzenie
11.2. Wykorzystywanie wód opadowych do kształtowania i zasilania elementów krajobrazu lokalnego
11.3.Wykorzystywanie wód opadowych do celów rolniczych
11.4.Wykorzystywanie wód opadowych w gospodarstwach domowych
Literatura
Wybrane rysunki w wersji kolorowej


Jesteś zainteresowany zakupem publikacji?

Kliknij i wyślij zapytanie do wydawnictwa: Wydawnictwo Seidel-Przywecki

Wypełnij i wyślij formularz

Wydawnictwo "Wydawnictwo Seidel-Przywecki" skontaktuje się mailowo bądź telefoniczne.

Tytuł publikacji: Wody opadowe - odprowadzanie, zagospodarowanie, podczyszczanie i wykorzystanie [wyd II] Podaj wynik działania: =KONTAKT wyślij zapytanie ofertowe

Wydawnictwo Seidel-Przywecki

E-mail: wydawnictwo@seidel-przywecki.pl

WWW: www.seidel-przywecki.pl

Tel: +48 22 877 31 88
Fax: +48 22 873 80 52
Adres:
Olchowa 67B
05-509 Józefosław

Księgarnia
  
Bogato ilustrowany podręcznik poświęcony instalacjom elektrycznym.
VADEMECUM PROJEKTANTA Tom 1. Podstawy projektowania konstrukcji budowlanych
Poradnik stanowi encyklopedyczny obraz całości problematyki wodno-ściekowej
Problematyka zamieszczona w podręczniku obejmuje teoretyczne i praktyczne podstawy dezynfekcji ścieków.
W książce omówiono zasady projektowania, konstruowania i działania instalacji kanalizacyjnych.
Na obszarach wiejskich, o zabudowie rozproszonej istnieje duży problem z oczyszczaniem ścieków.
Poradnik jest tłumaczeniem książki napisanej przez wysokiej klasy niemieckich specjalistów.
Luksusowy reprint publikacji, wydanej w 1914 roku przez Politechnikę Lwowską jest pierwszym polskim podręcznikiem z zakresu inżynierii sanitarnej.
Poradnik zawiera informacje dotyczące zasobów energii geotermalnej w Polsce i możliwości prawne, ekonomiczne i środowiskowe jej wykorzystania.
Zasadnicze i szczegółowe dane statystyczne w raporcie pochodzą z przeprowadzonego przez IEO badania rynku kotłów i urządzeń na biomasę w Polsce przy współpracy z czołowymi producentami urządzeń grzewczych
W książce zawarto informacje dotyczące zasad projektowania systemów kanalizacyjnych dla wiejskich jednostek osadniczych.
Pierwszy na polskim rynku podręcznik - kompendium wiedzy - z technologii bezwykopowych stosowanych obecnie przy inwestycjach w dziedzinie inżynierii środowiska.

Wydawnictwa

Czasopisma
dodaj+ «»

Programy
dodaj+ «»