rejestracja

Finansowanie

Projekty

Fundamenty

Stropy

Ściany

Przegrody

Dachy

Okna

Drzwi

Podłogi

Schody

Izolacje

Instalacje

Wyposażenie

Bramy

Ogrodzenia

Tarasy

Ogrody


Warunki zabudowy- Co zawierają? Kto wydaje wnioski?

image

Informacje o warunkach zabudowy znajdziemy w miejscowych planach zagospodarowania terenu, które sporządzane są przez gminy. Jeżeli dla interesującego nas obszaru gmina nie stworzyła takiego planu, to inwestor zainteresowany uzyskaniem pozwolenia na budowę ma obowiązek uzyskać decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.W dokumencie tym, zwanym potocznie WZ., określone są warunki, jakie musi spełniać inwestycja realizowana na danym obszarze.
Co zawierają warunki zabudowy

Warunki zabudowy określają wytyczne dotyczące przyszłego użytkowania działki, na przykład: 

 • rodzaj inwestycji – czy na interesującej nas działce można realizować zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, czy obiekt przemysłowy itp.,
 • warunki szczegółowe jak:
◦  posadowienie - czyli usytuowanie budynku na działce, określone między innymi linią zabudowy, czyli odległością budynku od granicy działki,
◦  wielkość powierzchni zabudowy – jest to wartość, która określa, jaki maksymalnie procent powierzchnia działki możemy zabudować np. przy wskaźniku 18% na działce o powierzchni 1000 m2, można zbudować dom o powierzchni nie większej niż 180 m2,
◦  wysokość górnej krawędzi do okapu – to jest wysokość, na której dochodzi do połączenia dachu ze ścianą,
◦  szerokość elewacji frontowej – rozumiana jako nieprzekraczalna wartość szerokości domu od frontu,
◦  liczba kondygnacji – gdzie jako pierwszą kondygnację liczony jest parter, czyli jeśli liczba kondygnacji wynosi 2, to oznacza, że można postawić tylko dom jednopiętrowy: posiadający parter i 1 piętro,
◦ geometria dachu – jest zwykle podawana w postaci przedziału określającego kąt nachylenia połaci dachowych np. od 15 do 45 stopni, a czasem jego kształt (jednospadowy, dwuspadowy, czterospadowy itp.),
◦  wysokość kalenicy – określa maksymalną wysokość budynku,
◦  minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej  - to procentowe określenie minimalnej wielkości powierzchni działki, która nie może zostać zabetonowana. Jeżeli minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej wynosi 60%, to na działce o powierzchni 1000 m2 musi pozostać niezabudowany w żaden sposób obszar 600 m2. To z kolei oznacza, że na pozostałych 400 m2 muszą zmieścić się dom wraz z wybetonowanym, lub wyłożonym kostką, podjazdem,
 • inne elementy związane z objęciem terenu szczegółowymi regulacjami dotyczącymi przepisów o ochronie środowiska, dziedzictwa kulturowego, gruntów rolnych i leśnych, a także przepisów przeciwpożarowych lub sanitarnych.


Jakie są niezbędne wymagania do wydania decyzji o warunkach zabudowy?

Artykuł 61 Ustawy o Planowaniu i Zagospodarowaniu Przestrzennym  z dnia 27 marca 2003 (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717) określa jakie warunki muszą być spełnione łącznie, aby możliwe było wydanie decyzji:
 • co najmniej jedna działka sąsiednia, dostępna z tej samej drogi publicznej, jest zabudowana w sposób pozwalający na określenie wymagań dotyczących nowej zabudowy w zakresie kontynuacji funkcji, parametrów, cech i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym gabarytów i formy architektonicznej obiektów budowlanych, linii zabudowy oraz intensywności wykorzystania terenu;
 • teren ma dostęp do drogi publicznej;
 • istniejące lub projektowane uzbrojenie terenu jest wystarczające dla zamierzenia budowlanego, także, jeżeli wykonanie uzbrojenia terenu zostanie zagwarantowane w drodze umowy zawartej między właściwą jednostką organizacyjną a inwestorem;
 • teren nie wymaga uzyskania zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne albo został określony jako nierolny w starych, wygasłych planach zagospodarowania przestrzennego;
 • decyzja musi być zgodna z przepisami odrębnymi;
 • zamierzenie budowlane nie znajdzie się w obszarze: lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej, strefy kontrolowanej wyznaczonej po obu stronach gazociągu,
 • czy strefy bezpieczeństwa wyznaczonej po obu stronach rurociągu.


Kto wydaje decyzje o warunkach zabudowy?

Decyzje o warunkach zabudowy wydaje wójt, burmistrz lub prezydent miasta. Wniosek o ustalenie warunków zabudowy może zgłosić każdy, a formularze dostępne są na stronach urzędów lub są do pobrania na miejscu, w odpowiednich wydziałach.
Urzędy wydają obecnie decyzje z nieograniczonym terminem ważności, aczkolwiek są okoliczności, regulowane przez art. 65 Ustawy o Planowaniu i Zagospodarowaniu Przestrzennym, które skutkują ich wygaśnięciem. Tymi okolicznościami są:
 • uzyskanie przez innego wnioskodawcę pozwolenia na budowę
 • uchwalenie dla tego terenu planu miejscowego, którego ustalenia są inne niż w wydanej decyzji, chyba że została wydana ostateczna decyzja o pozwoleniu na budowę
 • nastąpiło stwierdzenie wygaśnięcia decyzji w trybie art. 162  § 1 pkt 1 Kodeksu postępowania administracyjnego.
 

Jak wypełnić wniosek o wydanie warunków zabudowy?

We wniosku o wydanie decyzji o warunkach zabudowy należy podać:
 • dane inwestora
 • dane  organu, do którego kierowany jest wniosek  
 • dane ewidencyjne działki i jej adres (jeśli jest ustalony)
 • opis stanu istniejącego terenu i jego otoczenia
 • opis planowanego sposobu zagospodarowania działki, w tym przeznaczenie i gabaryty projektowanych obiektów budowlanych
 • parametry techniczne inwestycji oraz jej wpływ na środowisko
 • poziom zapotrzebowania na wodę i energię elektryczną, oraz sposób odprowadzania ścieków i unieszkodliwiania odpadów
 • prośbę o ustalenie warunków zabudowy dla planowanej inwestycji.

Do wniosku należy dołączyć:
 • kopie mapy zasadniczej, która obejmuje dany teren i obszar, na który inwestycja może oddziaływać
 • decyzję środowiskową, jeśli teren inwestycji znajduje się na obszarze wskazanym w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko
 • dokument potwierdzający możliwość podłączenia do sieci uzbrojenia terenu (na przykład umowa podpisana między właściwą jednostką a inwestorem).Koszty wydania decyzji o warunkach zabudowy

Jeżeli o decyzję stara się właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości, a także jednostki budżetowe, jednostki samorządu terytorialnego lub organizacje pożytku publicznego, to wniosek jest rozpatrywany bezpłatnie. Dla pozostałych wnioskodawców, zwłaszcza osób niebędących właścicielem lub użytkownikiem opłata za wydanie decyzji o warunkach zabudowy to 598 zł.


Wydanie decyzji
Po weryfikacji przez urząd kompletności wniosku rozpoczyna się postępowanie administracyjne, które zwykle trwa około  2 miesięcy. W wyjątkowo skomplikowanych przypadkach, gdy wymagane są konsultacje z wieloma organami, procedura może się jednak przedłużyć do 4-6 miesięcy. Istnieje również możliwość wstrzymania wydania decyzji na maksymalnie 9 miesięcy, jeżeli gmina jest w trakcie ustalania (lub zmiany) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie naszej inwestycji.
 

Odwołanie od decyzji o warunkach zabudowy

Mamy prawo odwołać się zarówno od wydanej, niekorzystnej dla nas decyzji, jak i od decyzji o odmowie ustalenia warunków zabudowy. Odwołanie składa się do właściwego samorządowego kolegium odwoławczego w terminie do 14 dni od momentu otrzymania decyzji. Można to zrobić za pośrednictwem urzędu miasta czy gminy, który wydał decyzję.Można również złożyć, w terminie 7 dni, zażalenie na postanowienie. Stosuje się je wtedy, gdy w ramach postępowania o ustalenie warunków zabudowy urząd uzgadnia decyzję z innym urzędem i urząd ten wydaje uzgodnienie w formie postanowienia, z którym się nie zgadzamy. Postępowanie dotyczące zażalenia prowadzi wtedy organ wyższego stopnia niż ten wskazany w postanowieniu.


Pogłębiaj swoją wiedzę, czytaj poradniki

Opracowanie redakcja : (A.K.)
Materiał objęty prawem autorskim. Publikacja w części lub w całości wyłącznie za zgodą redakcji portalu www.pasywny-budynek.pl KONTAKT wyślij zapytanie ofertowe

Biuro Obsługi Klienta

E-mail: biuro@pasywny-budynek.pl

WWW: www.pasywny-budynek.pl

Tel: 661 426 616
Adres:
Morgowa 4
91-223 Łódź

Katalog Firm

 • Krop System

  Rozpoznawalna jakość i innowacyjność oferty Blachotrapez były punktem wyjścia…
  Krop System
 • Corab

  Corab S.A. to polska firma z 30-letnim doświadczeniem w elektronice i pr…
  Corab
 • Dorken Delta Folie Sp. z o.o.

  Dorken Delta zajmuje się rozwiązaniami dla dachów skośnych i płaskich,…
  Dorken Delta Folie Sp. z o.o.

Polecamy
dodaj+ «»